Top 25 destinationer i Europa

TripAdvisor har spurgt deres brugere hvor de helst vil rejse til i 2011. Det er der kommet en liste på 337 destinationer ud af opdelt i forskellige kategorier.
Worldwide, Europa, Asien Nordamerika osv. Det der måske kan vække lidt bekymring set fra et Dansk synspunkt er at København ikke figurere blandt de første 25.
Det kan ikke forklares med vores vejrlig for Dublin er med (13) og det er Stockholm også (17)
Burde vi ikke stå på den liste?
Så hvad skal der til ?

Du kan se undersøgelsen her

Har du spørgsmål eller kommentarer?